logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vägarbeten

För arbete påbörjas inom Vaxholms stads vägområden krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut.

Trafikanordningsplan -Syfte och innehåll

 

TA-planen har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag.

TA-planen är även del i entreprenörens arbetsmiljöplan, då arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som endast väghållaren råder över och får besluta om åtgärder. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafikens framkomlighet.


Trafikanordningarna/uppmärkningen ska vara tydlig och lättförstålig.

Om behov av totalavstängning är nödvändig, ska en omledning av trafiken redovisas.


Före ett arbete påbörjas på kommunens gator och vägar måste en tillfällig TA-plan (trafikanordningsplan) godkännas av Tekniska enheten.


Ansökan skickas i första hand med e-post till Tekniska enheten, tekniska@vaxholm.se, senast tre veckor före ett väg- eller ledningsarbete ska startas. Bifoga även information hur sökande ska skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal på arbetsplatsen. Ansökan ska också innehålla information om sökande, skyltningsansvarig, tidpunkt för åtgärder samt en plan som visar hur trafiksäkerhet och framkomlighet ska säkerställs.


Tekniska enheten granskar ansökningen. Ett godkännande av TA-planen från Tekniska enheten fråntar inte den sökande ansvaret  över arbetsmiljön eller ansvaret att följa Arbetsmiljöverkets regler. Det kan krävas ytterligare säkerhetshöjande åtgärder, utöver vad som anges i TA-planen, för att arbetsmiljön ska bli bra. TA-planen anger bara minimikrav.


Finns behov av tillfällig lokal trafikföreskrift ska även detta bifogas med ansökan.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18