logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism handlar kortfattat om att vara positiv till våld, hot och tvång eller att använda det för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Säkerhetspolisens mer utförliga definition är: ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”


Källa: Säkerhetspolisen (2019)


Läs mer i Säkerhetspolisens årsbok 2018PDF


Idag finns det tre vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er i Sve­ri­ge:


  • den högerextremistiska vitmakt-miljön
  • den vänsterextremistiska autonoma miljön
  • den islamistiska miljön


Om du är orolig för någon


Om du kän­ner dig oro­lig för att någon (barn, ung­dom eller vuxen) har kon­takt med nå­gon av de ovanstående mil­jö­er­na eller uppvisar riskbeteenden för radikalisering är det bra om du kon­tak­tar socialtjänsten. Där kan du få en ano­nym kon­sul­ta­tion eller göra en orosan­mä­lan. An­sö­ka om stöd eller hjälp kan endast göras av den som omfattas av en eventuell insats. Tänk på att en individs beteende alltid måste bedömas utifrån en helhet. Personer som uppfyller vissa av tecknen kanske inte riskerar att radikaliseras och individer kan radikaliseras även om de inte uppvisar något av dem.


Kontakta socialtjänsten via stadens växel: 08-541 708 00


Du kan även kontakta polisen via ett webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vid akut läge – ring alltid 112 och gör en polisanmälan om du får kännedom om nära förestående eller pågående brott


Källa: Socialstyrelsen. Våldsbejakande extremism, stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna

Källa: Socialstyrelsen. Våldsbejakande extremism, stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna


Exempel på symboler för våldsbejakande organisationer/grupperingar

Exempel på symboler för våldsbejakande organisationer/grupperingar


Om du vill lämna en våldsbejakande miljö


Behöver du stöd och hjälp att lämna en våldsbejakande miljö? Ta kontakt med Vaxholms socialjour via stadens växel dagtid 08-541 708 00.


Kvällstid kan du kontakta socialjouren Nordost 08-410 200 40. Telefontiderna är måndag - torsdag, 16.30 - 02.00, fredag, 15.00 - 02.00, samt lördag - söndag, 16.00 - 02.00 (övrig tid hänvisas till polisen på telefon 11414).


Det går även att kontakta polisen via ett webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaxholms stads arbete mot våldsbejakande extremism


Staden har en hand­lings­plan för ar­be­tet mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism som antogs 2017-12-01. Målet är att vidta förebyggande åtgärder som effektivt verkar mot våld, hot och otrygghet relaterat till våldsbejakande extremistiska miljöer. Ansvarig samordnare är Hållbarhetschefen. Har du frå­gor kring hand­lings­pla­nen kan du kon­tak­ta hållbarhetschefen. Hen når du via stadens väx­el: 08-541 708 00.


Stadens ansvar för förebyggande insatser gäller för personer upp till 18 år, och i vissa fall upp till 21 år. Då en person gått över gränsen till kriminalitet och brottslig verksamhet är det polisen och i vissa fall säkerhetspolisen som ansvarar för brottsbekämpning.


På Nationell nivå går det bra att ringa Centrum för våldsbejakande extremism (CVE). Här finns det hjälp och stöd att få för yrkesverksamma på telefon 08-527 44 290 måndag–fredag 09.00-15.00 (helgfria vardagar).


Centrum för våldsbejakande extremism (CVE)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information


Den högerextremistiska vitmakt-miljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Den vänsterextremistiska autonoma miljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Den islamistiska miljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

Sidan publicerades: 2020-03-04