logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Ansvarig förvaltning

Ansvarig nämnd

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som bor på ett särskilt boende.


Kommunen ska även i samband med dagverksamhet enligt samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten

Med särskilt boende avses äldreboende, korttidsboende(tillfälligt boende), gruppbostad eller servicebostad, där respektive individ fått biståndsbeslut via Socialtjänstlagen, eller LSS. Med dagverksamhet avses biståndsbedömd dagverksamhet för äldre samt daglig verksamhet enligt LSS.

MAS ansvarar för att den hälso- och sjukvård, som Socialnämnden i Vaxholm är huvudman för, är av god kvalitet samt bedrivs på ett säkert och ändamålsenligt sätt enligt gällande lagstiftning, föreskrifter, vetenskap och beprövad erfarenhet.


MAS gör regelbundet tillsyn på olika sätt, i de olika vårdgivarnas verksamheter, för att säkerställa en hög patientsäkerhet.


MAS utfärdar riktlinjer enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80, fjärde kapitlet, 6 §) som beslutas av Socialnämnden. Dessa riktlinjer anger vilka regler, rutiner och vilken kvalitet respektive vårdgivare måste ha i sin verksamhet.

 

Sidan publicerades: 2020-02-17