logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunala bolag och förbund

Vaxholms stad representeras i olika bolag och förbund och tillvaratar där Vaxholms intressen.

Politiker som representerar Vaxholm i olika bolag och förbund finner du i Vaxholms stads förtroendemanna-register.

Vaxholms Smeden 3 AB

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syftet är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget administreras genom stadens förvaltning. Vaxholms stad är helägare till bolaget.


Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget administreras genom stadens förvaltning. Vaxholms stad är helägare till bolaget.


Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 1989 som det allra första kommunägda VA-bolaget. 1994 tillkom VA­-verksam­heten i Vaxholm när Vaxholms stad köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun. Då skapades den banbrytande Roslagsvattenmodellen med Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dotterbolag. I dag har bolaget ca 140 anställda. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall från ca 20 000 abonnenter. Vaxholms stads ägarandel är 12,6%.


Vaxholmsvatten AB

Vaxholmsvatten AB ett dottebolag till Roslagsvatten AB och huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Vaxholm stads ägarandel är 1% av bolaget och resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.


AB Vårljus

AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Företagets verksamhet omfattar institutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende för flyktingungdomar, stöd- och träningsboende, utredning i institution och öppenvård, skola, psykologverksamhet, jour- och familjehemsverksamhet, behandlingsprogram i öppenvård samt familjerådgivning. I årsstämman beslutades att Vårljus ska försättas i likvidation per 1 november 2019 som förväntas vara genomförd i november 2020. Vaxholms stads ägarandel är 0,5% av bolaget.


Stockholmregionens försäkring AB

Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.


Inera AB

Inera AB ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar också gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017. Vaxholms stads ägarandel är 0,16%.


Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Ägarna består av 290 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms stad blev medlem år 2009.


Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med 55 anställda. Förbundets vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun.


Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Verksamheten omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Brandförsvaret har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell snabbinsatsstyrka.


Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förbundets ändamål att inom kommunernas geografiska område att svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.


 

Sidan publicerades: 2020-02-10