logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunledningskontoret (KLK)


Kommunledningskontoret ansvarar för den verksamhet som hör till kommunstyrelsens besluts-områden. Organisatoriskt inrymmer KLK, ekonomi och upphandling, HR, kommunikation, kansli,  IT- och service, turistbyrå samt hållbarhetsstrateger och säkerhetschef.


Kommunchef: Marie Wiklund

E-post: marie.wiklund@vaxholm.se

Telefon: 08-541 709 95

Samtliga funktioner inom kommunledningskontoret är stödfunktioner till stadens kärnverksamheter, skola, förskola, social omsorg och myndighetsbeslut inom bl a stadsbyggnads- och miljöfrågor.


Ekonomienheten

Enheten ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen, det löpande ekonomiarbetet, redovisningen samt bokslut. Avdelningen ansvarar även för den övergripande budgetprocessen, finansiering, försäkringar och bankrelationer samt extern fakturering. Enheten stödjer de övriga förvaltningarna i ekonomifrågor och ger ekonomisk information till politiker, myndigheter och andra intressenter.


Upphandlingsenheten


Upphandlingsenheten ansvarar för centrala upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU, samt bistår verksamheterna med deras upphandlingar.


HR-enheten


HR-enhetens uppdrag i organisationen är att säkerställa att Vaxholms stad har friska, motiverade och kompetenta medarbetare. Enheten arbetar med hela HR-cykeln, dvs. attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, utvärdera, belöna och avveckla. I detta arbete ligger även att hantera personaladministrativa frågor såsom löneadministrering, pensioner, rehabilitering, försäkringar, arbetsrättsliga frågor, arbetsmarknadsfrågor, personalrelaterad statistik, fackliga överläggningar och förhandlingar, lagar och avtal. Verksamheten är en stödfunktion i syfte att bistå verksamheten att nå sina mål och vänder sig därmed till chefer/arbetsledare såväl som till medarbetare och fackliga företrädare.


Kommunikationsenheten


Kommunikationsenheten ansvarar för att förmedla och kommunicera information om stadens verksamheter. Stadens webb, intranät samt kommuntidning ”Viktigt i Vaxholm” är viktiga redskap för detta arbete. Enheten bistår med att utarbeta foldrar och broschyrer utifrån verksamheternas önskemål. Enheten har i sitt uppdrag att hålla samman och samordna grafisk och annan estetisk design kopplad till stadens varumärke.


Kanslienheten


Kanslienhetens arbetsuppgifter består av nämndhantering och utredningsstöd för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder i staden samt registratur och stadsarkiv. Kanslienheten svarar för stadens beredningsprocess. Kansliet utgör även stadens valkansli. Enheten ger service och administration och inbegriper kontakter med den politiska verksamheten, anställda, kommuninvånare samt myndigheter och organisationer.


IT-och service


IT-och serviceenheten ansvarar för service till Vaxholms stads invånare, besökare och anställda. Enheten handhar IT och telefoni, kommunhusets reception, vaktmästeri, konferensrum och personalens matrum.


StrategerStadens strateger är:

Miljöstrateg vars uppdrag är att;

  • utarbeta styrdokument för kommunens miljöarbete, såsom miljöprogram och energiplan.
  • genomföra internt miljöarbete.
  • synliggöra miljöarbetet för allmänheten genom information och medborgardialog.

Strateg trygga och friska Vaxholm, vars uppdrag är att;

  • utarbeta en strategi och handlingsplan för stadens arbete med friska och trygga invånare.
  • arbeta förebyggande genom att driva arbetet med föräldrastöd, drogförebyggande arbete och aktiviteter för att nå än mer trygga invånare.

Näringslivsstrateg vars uppdrag är att;

  • ansvara för kommunens kontakter med det lokala näringslivet. Detta innebär att svara för näringslivsservice, dvs vara företagens kontaktpunkt inåt i kommunförvaltningarna, likväl som att i utåtriktad verksamhet söka bidra till näringslivets utveckling.

Samtliga strateger har också till uppgift att vara ett processtöd för såväl stadens nämnder som förvaltningar i deras arbete med de strategiska målen. Och i dialog med förvaltningsledningarna identifiera de aktiviteter som lämpligast påverkar utfallet av nämndernas och förvaltningarnas egna och gemensamma måluppfyllelse.


Turistbyrån


Turistbyrån är organisatoriskt placerad under kommunledningskontoret. Turistbyrån bistår med information om sevärdheter, evenemang, restauranger och boenden i Vaxholm, samt handhar material såsom kartor över promenad- och cykelstråk.


Säkerhetschef


Säkerhetschefen ansvarar för kommunens uppgifter i det svenska krishanteringssystemet. Det innebär ansvar för risk- och sårbarhetsanalyser, att se till att utbildningar och övningar genomförs och att det finns planer för att kunna hantera kriser som kan påverka Vaxholms stad samt ansvar för Vaxholms informationssäkerhet.

 

Sidan publicerades: 2019-11-04