logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Överklaga ett beslut


Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt/oriktigt beslut så finns det två olika sätt att överklaga. Antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.


Laglighetsprövning


Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen. Laglighetsprövning innebär att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av förvaltningsrätten i Stockholm.


Du som är skriven i Vaxholms stad, äger en fast egendom eller betalar kommunalskatt i kommunen kan överklaga ett kommunalt beslut som fattats med kommunallagen som grund med ett så kallat kommunalbesvär, även kallat laglighetsprövning.

 

Du har tre veckor på dig att överklaga. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det fattats på fel sätt, strider mot lagen, överskrider kommunens befogenheter, eller fattats av fel instans i kommunen. Det är inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är fel eller olämpligt.

 

Alla kommuninvånare kan överklaga ett beslut som fattats med kommunallagen som grund.


Så här gör du

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat och innehålla information om:

  • vilket beslut du är missnöjd med.
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet.
  • vilka fel du anser att det finns i beslutet och ange på vilken grund det ska upphävas.
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

 

Du ska skicka in överklagan inom 3 veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla. I Vaxholms stad finns den officiella anslagstavlan i kommunhusets entré samt på vår webbplats. För att komma till anslagstavlan, klicka här.


Ditt överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm men skickas till Vaxholms stad, Xxxnämnden, 185 83 Vaxholm.


Förvaltningsbesvär


Du som är direkt, personligt berörd av ett beslut som fattats med förvaltningslagen som grund kan överklaga beslutet med ett så kallat förvaltningsbesvär. Det kan exempelvis handla om beslut om bygglov eller socialt bistånd. Du har tre veckor på dig att överklaga.


Så här gör du


Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat och innehålla information om:

  • vilket beslut du överklagar.
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet.
  • vilka fel du anser det finns och ange hur du vill att beslutet ska ändras.
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

 

Du måste skicka in överklagan till den nämnd som fattat beslutet inom 3 veckor från den dag du fått ta del av nämndens beslut. Överklagandet ska riktas till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm men skickas till Vaxholms stad, Xxxnämnden, 185 83 Vaxholm. Ansvariga i kommunen bedömer om ärendet ska prövas på nytt eller inte. Om beslutet inte ska omprövas hos kommunen skickas det vidare till förvaltningsrätten.

 

Sidan publicerades: 2019-11-05