logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vaxholm 2040

Logga Vaxholm 2014

Vaxholms stad har inlett ett arbete med att ange inriktningen för hur vi ska prioritera våra resurser och utveckla vår fysiska miljö i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Arbetet ska leda fram till Vaxholms stads nya översiktsplan Vaxholm 2040 och en hållbarhetsstrategi.
 

Vaxholmare tyckte till om framtidens Vaxholm

Under våren har boende och verksamma i Vaxholm haft möjlighet att ge sin syn på Vaxholm idag och hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Drygt 1 000 personer har svarat på den webbenkät som funnits här på stadens webbplats och cirka 50 personer deltog i det dialogmöte som hölls i Kronängsskolan 10 juni. Stort tack till alla er som bidragit med synpunkter och stort engagemang! 

 

Utställning i rådhuset

Synpunkterna från dialogmötet och webbenkäten har sammanställts och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med Vaxholms nya översiktsplan.

 

Svaren presenterades i en utställning på rådhuset 16, 24 och 31 oktober 2019. Om du inte hade möjlighet att se utställningen i rådhuset kan du även se sammanställningarna här:


Vaxholm 2040 utställningPDF


Rapport från medborgadialog Open SpacePDF


Anteckningar från cykelturné 2019PDF


Uppföljning av dialoginsatserPDF


Svar på webbenkät 2019PDF

 

Vad händer nu?

Under vintern analyseras alla synpunkter som kommit in under de olika aktiviteterna, för att kunna användas i det fortsatta arbetet med både översiktsplanen och hållbarhetsstrategin.

 

Förslaget till en färdig översiktsplanen planeras att ställas ut på samråd sommaren 2020, där allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget.

 

Kontakt vid frågor

Har du frågor, är du välkommen att skicka e-post till: plan@vaxholm.se. Det går också bra att kontakta respektive projektledare:


Projektledare översiktsplanen: Översiktsplanerare Matilda Karlström, 08-541 708 83, matilda.karlstrom@vaxholm.se


Projektledare hållbarhetsstrategin: Hållbarhetschef Madeleine Larsson, 08-522 426 42, madeleine.larsson@vaxholm.se


Vad är en översiktsplan?


En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Planen brukar bestå av text, bilder och kartor. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning. Arbetet med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040 omfattar hela kommunen.


Vad är en hållbarhetsstrategi?


Syftet med Vaxholms stads hållbarhetsstrategi 2021–2030 är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar utvecklig.


Ambitionen är att strategin skall landa i ett antal fokusområden inom ramen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med ett antal strategiska riktningar. Strategin skall utgå ifrån Vaxholms lokala förutsättningar, medborgarnas prioriteringar samt utgå från lagar, mål och riktlinjer som finns på lokal, regional, nationell och global nivå. En viktig utgångspunkt är FN’s Globala hållbarhetsmål för hållbar utveckling - Agenda 2030, men även de svenska miljömålen och de åtta folkhälsopolitiska målområdena.


Hållbarhetsarbetet är långsiktigt och ska bedrivas i hela det geografiska området i Vaxholms stad. Strategin ska omfatta hela kommunen och alla medarbetare och skall beslutas av kommunfullmäktige.


Vanliga frågor

Det finns inga artiklar att visa

Nyheter