logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Grundvatten

Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp, det hydrologiska kretsloppet. Vattnet avdunstar till atmosfären och faller senare ned som regn eller snö. En del avdunstar igen medan resten rör sig genom mark, sjöar och vattendrag till havet.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda.

Grundvattenreservoarerna  finns framförallt i våra rullstensåsar.


Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörd och infiltration. När vattnet når en ogenomtränglig yta, akvifug exempelvis en sprickfri berghäll av någon kristallin bergart, så magasineras vattnet och fyller ut de hålrum som finns i de lösa jordlagren ovan. Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt beroende på akvifugernas uppbyggnad och mäktighet.Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt mellan olika år. Grundvattenbildning beror alltså såväl på nederbörd som på växtlighet och klimat och vice versa då grundvattnet påverkar miljön för djur- och växtliv.

I Sverige har vi genom både klimat och geologi en god tillgång på bra grundvatten. En stor del av vårt dricksvatten kommer ifrån grundvattenmagasin. Vattnet är alltså en mycket viktig resurs som vi måste hushålla långsiktigt med

 

Enligt miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” så ska grundvattnet ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Det ska också bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

 

Arbetet med miljökvalitetsmålet är nära kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär en gemensam strategi för förvaltningen av vatten inom EU. Målet är att bevara eller förbättra kvalitén på alla vattenförekomster.


Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU som är expertmyndighet för grundvatten. SGU ansvarar för arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet. Myndigheten ska även vara ett stöd för de fem olika vattenmyndigheterna. De ansvarar i sin tur för Sveriges genomförande av vattendirektivet.


Vill du veta dagsläget om grundvattnet i ditt område gå in på sgu.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerades: 2020-04-06