logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Övriga utredningar

Här samlar vi utredningar som gjorts i kommunen.

Handelsutredning

Inom arbetet med översiktsplanen har en översiktlig handelsutredning med fokus på detaljhandel tagits fram med hjälp av en konsult.

 

Bevarandeplan Vaxholms stadskärna

Den gamla stadskärnan i Vaxholm har stora kulturhistoriska värden och omfattas av område av riksintresse för kulturmiljön. Redan 1979 togs en bevarandeplan fram i syfte att få riktlinjer för ombyggnader och planläggning i de kulturhistoriskt intressanta områdena.

 

Östersjöns Hus – mötesplats för kunskap om det hållbara havet

Vaxholms stad påbörjade under våren 2011 att studera möjligheten till utveckling av ett centrum för havsmiljöfrågor i stadskärnan.


Förslaget har presenterats för kommunstyrelsen. Vaxholms stad och den tidigare tomtägaren, ST1, har nu skrivit ett avtal som innebär att Vaxholms stad står som ägare till den så kallade Shell-tomten. I dagsläget är inga beslut tagna om fortsättningen.


Kartering av marina naturvärden

Under 2014 gjordes en översiktlig inventering av Vaxholms vattenområden som ett underlag till arbetet med stadens blåplan. Rapporten heter Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten. Kartering av marina naturvärden har även tidigare gjorts på flera mindre platser i samband med detaljplaneläggning.


Havsvattenståndsberäkningar

I samband med översvämningskartering till den nya översiktsplanen tog SMHI fram en rapport om havsvattenståndsberäkningar i Vaxholms stad.


Parkeringsnorm

Ny parkeringsnorm för Vaxholms stad antogs av Kommunfullmäktige 2014-12-15. I den nya parkeringsnormen beräknas antalet parkeringsplatser
utifrån ytan på den planerade bebyggelsen, jämfört med tidigare då det angavs hur många parkeringsplatser som skulle anordnas per lägenhet. Den nya normen ger en mer rättvisande bild av parkeringsbehovet. Parkeringsnormen omfattar även cykelparkering, vilket på sikt kan skapa förutsättningar för ett ökat cyklande i staden.


Föroreningar i dagvatten och översvämningsanalys -Vaxön

Dessa utredningar gjordes i samband med framtagandet för Vaxholms VA-plan.


Exploateringsprogram Vaxholms stad

Programmet omfattar Vaxön och del av Resarö och beskriver möjliga exploateringprojekt på kommunens mark, med utgångspunkt från översiktsplanen Vaxholm 2030 och rapporten "Vaxön bebyggelseutveckling".


Hållbart byggande

Hållbart byggande innebär att bygga resurseffektivt och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Begreppet innefattar grönt och miljövänligt byggande samt berör ett antal miljöaspekter.


Syftet med dessa riktlinjer är att

 • användas som underlag vid underhåll
 • användas vid ny- och ombyggnation i kommunens fastigheter
 • vara ett stöd i dialog med exploatörer om Vaxholms stads hållbarhetsambitioner.


Förutsättningarna i det enskilda fallet samt de ekonomiska aspekterna ska påverka vilken lösning som väljs.


Riktlinjerna är uppdelade i följande miljöaspekter/områden:

 • miljöklassning, miljöcertifiering, energicertifiering, hållbarhetscertifiering
 • sunda inomhusmiljöer
 • energihushållning, energiproduktion
 • material
 • naturresursuttag
 • trafik
 • dagvattenhantering
 • klimatanpassning
 • grönområden, ekosystemtjänster och biologisk mångfald
 • social hållbarhet

 

Sidan publicerades: 2019-02-19