logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stegesundsöarna

Program för Stegesundsöarna

Program

På Stegesundsöarna är syftet med planläggning i första hand att värna
områdets kulturmiljövärden. Det görs genom planbestämmelser som reglerar byggrätt och fastighetsindelning. En utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp möjliggörs för förbättrad reningen av avloppsvattnet med miljöriktigt omhändertagande.

Status i ärendet

Programsamråd har hållits under tiden den 11 december 2009 – 8 februari 2010. Kommunstyrelsens planeringsutskott godkände den 14 april 2010 planprogrammet med föreslagna revideringar samt gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram samrådshandlingar för detaljplan på Stegesundsöarna under våren 2010.

Planprogrammet har kompletterats med information från genomförd byggnadsinventering. Vad gäller vatten- och avloppsfrågan pågår fortfarande utredningsarbete.

 

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för övriga handlingar i ärendet, t ex beslut, sändlistor etc.

 

I samband med att ett förslag till detaljplan upprättas ska frågan om en miljöbedömning är nödvändig utredas. En sammanfattning av tänkbara konsekvenser sammanställs och en bedömning görs om de leder till betydande miljöpåverkan.

 

Sidan publicerades: 2018-11-07