logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Strategin Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad beskriver hur kommunen arbetar med bostadsfrågor.

Det ligger i varje kommuns ansvar att skapa bra förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva i goda bostäder. För att detta ska bli verklighet är varje kommun skyldig att upprätta en strategi för bostadsbyggandet i kommunen.

Strategin, eller riktlinjerna, pekar ut mål och inriktning för hur kommunen ska arbeta för att möta de existerande utmaningarna i kommunen och skapar på så vis en grund för kommunens fortsatta arbete med bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningen handlar därmed inte bara om planerade insatser för bostadsbyggande och nybyggnation, utan även hur man vill utveckla det befintliga bostadsbeståndet.

I lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår det att varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning för varje mandatperiod.

 

Sedan 2014 ställs högre krav på kommunen, inte minst ifråga om att ta hänsyn till regionala förutsättningar och till grupper som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden.

Målet är att skapa goda bostadsförutsättningar för alla i kommunen. Riktlinjerna är vägledande och ska fungera som ett underlag i planering.Målen och riktlinjerna grundar sig särskilt på en analys av det befintliga bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsmarknaden samt bostadsbehovet hos särskilda grupper i kommunen.

 

Vaxholm stad är en del av i Stockholmsregionen, vilken befinner sig i en stark expansionsfas. Mot bakgrund av detta har kommunen som mål att sammanställa cirka 100 nya bostäder per år fram tills år 2030. På kort sikt planlägger dessutom kommunen för 100 nya hyresrätter, i syfte att kunna erbjuda ett mer varierat bostadsbestånd.

Det är viktigt att bostadsförsörjningen möter behovet hos den ökande andelen äldre i kommunen. Även unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden behöver förbättras, liksom tillgången på bostäder för nyanlända.

 

Ett förslag till mål och riktlinjer var ute på samråd under perioden 26 april - 21 juni 2017. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms Stad har antagits av kommunfullmäktige 2018-04-12 §17.

 

Sidan publicerades: 2018-05-14