logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Lantmäteri

Vaxholms stad har ingen egen lantmäterimyndighet. Det är lantmäteriet i Stockholm som ansvarar för fastighetsbildningen i Vaxholms stad och huvuddelen av kommunerna i Stockholms län.

Fastighetsbildning

På Stockholmskontoret arbetar man med fastighetsbildning. Där finns också Allmänhetens terminal som ger dig tillgång till att söka viss fastighetsregisterinformation, använda lantmäteriets kartstöd och söka i det digitala arkivet.
Öppettider: mån-fre kl. 09.00-12.00.  

Lantmäteriet i Stockholm 

Telefon: 0771-636363

E-post: lundcenter@lm.se       

Besöksadress:  Hammarby allé 29, 120 32 Stockholm            

Postadress: Box 47700, 117 94 Stockholm  


Fastighetsinskrivning och samfällighetsregistret

I Norrtälje har man hand om fastighetsinskrivning samt samfällighetsregistret.

 

Lantmäteriet i Norrtälje 

Telefon: 0176-766 50

E-post samfällighetsregistret: sfr@lm.se

E-post fastighetsinskrivning: fastighetsinskrivning.norrtalje@lm.se

Besöksadress: Rubingatan 2, 761 50 Norrtälje

Postadress: Box 490, 761 24 Norrtälje


Förrättningar, avstyckning

Om du till exempel vill:

  • stycka av en tomt
  • överföra mark mellan fastigheter
  • bestämma läget av en gräns
  • bilda en gemensamhetsanläggning

behöver du ansöka om lantmäteriförättning hos lantmäteriet.

 

Inom område med detaljplan ska tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet. Gällande detaljplaneröppnas i nytt fönster finns på hemsidan.

 

Inom områden utom detaljplan kan avstyckning av en fastighet prövas genom ansökan om förhandsbeskedöppnas i nytt fönster om bygglov för ytterligare huvudbyggnad. Handläggningen av förhandsbesked görs av kommunen. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Översiktsplanenöppnas i nytt fönster kan ge vägledning hur kommunen ställer sig till avstyckningar i områden utom detaljplan.

 

Servitut

Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet, att på ett visst bestämt sätt, använda en annan fastighet.
Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut.

 

Avtalsservitut

Upplåts genom avtal mellan fastigheternas ägare. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret genom skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen.

 

Officialservitut

Upplåts genom beslut från en myndighet, vanligen lantmäterimyndigheten. Upplåtelse, ändring eller upphävande av officialservitut sker genom lantmäteriförrättning i en så kallad fastighetsreglering. Officialservitut redovisas i fastighetsregistret.

 

Sidan publicerades: 2019-02-18