logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
18380 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Värmepump

I Vaxholms stad måste du söka tillstånd för bergvärme, jordvärme och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Till ansökan ska du bifoga en karta över din fastighet där du markerar borrhålens placering. 

Kartunderlaget kan beställas från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Ange kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning och beställ den via telefon eller e-post. Lämna in ansökan inklusive kartan senast 6 veckor innan borrning och installation ska påbörjas.


Information om vad du behöver veta innan du ansöker om tillstånd finns i nedan ansökningsblankett.


Värmepump, ansökan med anvisningar (pdf)PDF


Hantering av borrvatten

Om du vill leda borrvattnet till det kommunala avloppsnätet i Vaxholm ska du anmäla detta till Roslagsvatten. Roslagsvattens blankett för hantering av borrvatten hittar du via en länk i högerspalten.


Hantering av borrvatten, Roslagsvatten (pdf)PDF


Luftvärmepump

För att installera luftvärmepump behövs varken tillstånd eller anmälan. Tänk på att luftvärmepumpen ger upphov till buller. Buller från luftvärmepumpen får inte överstiga 40 dBA vid fastighetsgräns enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö.


Välj gärna en pump med lågt källbuller. Leverantören bör kunna ge information om de skyddsavstånd till grannfastigheter som krävs så att inte riktvärden för buller överskrids. Vid köp kan du också ställa krav på att leverantören/installatören tar hänsyn till bullerkraven.


Om det finns risk för bullerstörning, till exempel om du har grannar som bor nära och tomterna är små bör du anlita en fackman för att utreda lämpligaste placering av luftvärmepumpen.


Det är bra att samråda med grannar innan du installerar luftvärmepump för att minimera klagomål.


Bullernivåer

Följande riktvärden för buller behöver följas:


Riktvärden för buller inomhus enligt Folkhälsomyndigheten

  • Maximalt ljud 45 dB(A)
  • Ekvivalent ljud 30 dB(A)
  • Ljud med hörbara tonkomponenter 25 dB(A)


Riktvärden för buller utomhus enligt Naturvårdsverket

  • Maximalt ljud (nattetid kl 22-07) 55 dB(A)
  • Ekvivalent ljud (dag kl 07-18) 50dB(A)
  • Ekvivalent ljud (nattetid kl 22-07) 40 dB(A)


För lågfrekventa ljud, t ex från fläktar, har Folkhälsomyndigheten i sina allmänna råd (2014:13) satt upp nivåer som inte bör överskridas vid olika frekvenser.


Läs mer om luftvärmepumpar och buller i informationsbladet nedan.


Luftvärmepumpar och buller, SRMH (pdf)PDF

 

Sidan publicerades: 2020-05-11