logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

08-541 708 00

Telefontider:
Måndag 09.30-11.30
Tisdag 09.30-11.30
Onsdag 13.00-15.00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bygglov och anmälan

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan, är det plan- och bygglagen (PBL) som styr hur vi hanterar din ansökan eller anmälan.

Ansökan/anmälan och tillhörande handlingar skickas till bygglov@vaxholm.se eller till adressen:

Vaxholms stad,

Bygglov- och GIS enheten

185 83 Vaxholm

 

Du kan också lämna handlingarna till kommunhusets reception på Eriksövägen 27 i Vaxholm.

Märk handlingarna Bygglov- och GIS enheten.

 

För att möjliggöra en snabb handläggning av ditt ärende är det viktigt att din ansökan/anmälan är komplett när du lämnar in den.


Nedan följer information som kan vara till hjälp när du förbereder din ansökan/anmälan.

Hur går man tillväga?

Många fastigheter i kommunen ligger inom detaljplanerade områden. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.


Mer information hittar du på sidan Gällande detaljplaner som du enkelt kommer till via Relaterad information - Gällande detaljplaneröppnas i nytt fönster längst upp på sidan.


Om din fastighet inte ligger inom detaljplanerat område, eller om du känner dig osäker på vad som gäller, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.


Mejla oss gärna på: bygglov@vaxholm.se

Ange fastighetsbeteckning eller fastighetens adress.


Det går också bra att kontakta oss per telefon under våra telefontider. I menyn under rubriken Rådgivning finns mer information om gällande telefontider.


Ansökan/Anmälan

På sidan Blanketter finner du samtliga blanketter som kan behövas för ditt ärende. Du kommer enkelt dit via Relaterad information - Blanketteröppnas i nytt fönster som finns längst upp på denna sida.

 

Bifogade handlingar

Tillsammans med din ansökan/anmälan behöver du bifoga olika handlingar. Exempelvis situationsplan, ritningar och anmälningsblankett för certifierad kontrollansvarig. 

 

Med fackmannamässiga ritningar och annat material som tydligt beskriver vad du ska göra, slipper du komplettera din ansökan och kan få en snabbare handläggning.


På sidan Ritningar och information hittar du ritningsexempel som kan vara till hjälp när du förbereder din ansökan eller anmälan. Här finns även checklistor för kompletta handlingar, samt annan information, som kan vara bra att ta del av. I rutan Relaterad information finns en länk till sidan - Ritningar och informationöppnas i nytt fönster.  

 

Följande ska ingå i din ansökan/anmälan:


 • Ifylld och undertecknad blankett för ansökan om lov.
  Är ni flera ägare till fastigheten blir handläggningen enklare ifall övriga ägare ger fullmakt till sökanden genom att skriva under i avsedd ruta i mitten på första sidan på ansökningsblanketten.


 • Situationsplan (karta över din fastighet) i skala 1:500.
  En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen redovisas var du ska bygga, riva eller göra din åtgärd. Gäller det nybyggnation av bostadshus eller fritidshus ska i de flesta fall en nybyggnadskarta användas som underlag till situationsplanen. Vid tillbyggnad och uppförande av komplement-byggnad (uthus, garage, gäststuga med mera) räcker det i allmänhet med en primärkartan. Använt kartunderlag får inte beskäras utan ska visas i sin helhet och med tillhörande beskrivningar.


 • Planritning, fasadritning och sektionsritning i skala 1:100.
  Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och tydliga på vitt olinjerat papper, helst i A3-format. Fasad- och takmaterial redovisas på ansökningsblanketten, inte på fasadritningarna. Låt ytor för tak och fasad vara rena utan mönster eller raster som illustrerar skuggor, fasad- eller takmaterial.
  Olika typer av ärenden kräver olika handlingar. För mer information, se checklistor för kompletta handlingar som finns under Relaterad information - Blanketter och broschyreröppnas i nytt fönster. Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning och skala samt vara måttsatta.


 • Anmälan av certifierad kontrollansvarig
  Certifierad kontrollansvarig kan krävas beroende på åtgärdens komplexitet och typ av åtgärd. Anmälan av certifierad kontrollansvarig görs på separat blankett. Vid enklare åtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig.


Övrig information


Tillgänglighet, byggnader och tomter

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara. Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras. Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.


Vad händer om det pågår ett detaljplanearbete där jag vill bygga?

Stadsbyggnadsnämnden har under § 116/2011-09-28 beslutat om en policy för anståndsförklaring av ansökningar om bygglov. Policyn innebär att stadsbyggnadsnämnden i vissa fall kan besluta om anstånd med att avgöra ärendet till dess att detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov kom in till stadsbyggnadsnämnden ska ansökningen avgöras utan dröjsmål. Av policyn framgår vilka bedömningskriterier som tillämpas vid anståndsförklaring. Du kan läsa mer om detta i anståndspolicyn som du finner under Relaterad information - AnståndspolicyPDF.


Grundläggningsnivåer vid byggande nära vatten

Om fastigheten du söker bygglov för ligger på låglänt mark kan detta påverka beslutet. Stadsbyggnadsnämndens grundläggningspolicy är från och med 2016-01-01 ersatt med Länsstyrelsen i Stockholms rekommendationer för byggande vid Östersjön - Fakta 2015:14


Länsstyrelsens rekommendationer innebär en sänkning med 0,24 meter jämfört med tidigare policy förutsatt att det dränerande lagret har höjden 0,1 meter (2,79 + 0,1 – 2,65 = 0,24).


På Länsstyrelsen i Stockholms hemsida finns ett faktablad där de redovisar sin bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning.


Under rubriken Relaterad information finns en länk till Länsstyrelsens faktablad – Fakta 2015:14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt en länk till den grundläggningspolicyPDF som gällde till och med 2015-12-31.


 

Sidan publicerades: 2020-04-21