logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Gränsvärden och mätningar

För utomhusluft har regeringen fastställt miljökvalitetsnormer som anger vilken kvalitet luften ska ha vid en viss tidpunkt. Riksdagen har även angett riktvärden för utomhusbuller.

Utomhusluft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg och tunnelbanetunnlar.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Samtliga miljökvalitetsnormer har en fastställd tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm bedöms bli svår att klara till den utsatta tidpunkten, ska ett åtgärdsprogram upprättas.


Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls, med undantag för ozon som Naturvårdsverket ansvarar över.


Läs mera om tillståndet i miljön, utsläppsdata/gränsöverskridande föreoreningar samt Lagar och andra styrmedel/miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Buller

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden ska normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller nybyggnation och väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är:
   

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

 

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.


Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera utomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.


Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

 

Dessa värden är i stora delar väl förankrade i Världshälsoorganisationens riktvärden. Läs mer om buller på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerades: 2019-03-06