logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Fristående och kommunala förskolor och skolor kan ansöka om resurser för barn och elever i behov av extraordinärt stöd.

 

Stödet kan sökas för barn eller elev i förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och gymnasiesärskola som har behov av extraordinära stödinsatser i utbildningen.

 

Tilläggsbelopp kan också sökas av fristående huvudmän för modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola.


Särskilt stöd inom ramen för grundbelopp

Varje förskola/skola ansvarar för att verksamheten utformas så att varje
barn/elev kan delta efter sina förutsättningar och behov. I Vaxholms stads grundbelopp ingår en generell ersättning för barn och elever i behov av särskilt stöd.

 

Eftersom utgångspunkten är att näst intill alla barns behov ska kunna tillgodogöras inom ramen för grundbeloppet och bidrag för extraordinärt stöd (tilläggsbelopp och verksamhetsstöd) endast ska lämnas i undantagsfall måste utredningen visa klart att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd att stödbehovet inte kan tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. (HFD 2012 ref 46)

 

Stödet bör med andra ord väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella stöd som förskolan/skolan är skyldig att tillhandahålla. (prop. 2008/9:171)


Tilläggsbelopp och Verksamhetsstöd

Kommunen ska fördela resurserna efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov och tillämpa likabehandlingsprincipen. Utgångspunkten bör i resursfördelningen vara att den enskilde huvudmannen ska kunna bedöma om kommunen använt samma grunder som vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna (Skolförordningen 14 kap. 10 §).

 

I Vaxholms stad används lagstiftningen för tilläggsbelopp, som endast gäller fristående huvudmän, även för kommunens verksamheter. För de kommunala verksamheterna används namnet verksamhetsstöd istället eftersom det i juridisk mening inte är tilläggsbelopp.

 

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära stödinsatser som medför ett stödbehov utöver det särskilda stöd som verksamheten ansvarar för inom ramen för grundbeloppet.

Stödet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn/elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullfölja sin utbildning.

 

Det är den enhet barnet eller eleven tillhör som kan ansöka om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd efter att en kartläggning, utredning och handlingsplan/åtgärdsprogram tagits fram under aktuellt år. Det är rektor som beslutar hur medlen ska användas.

 

Förskolan/skolan kan inte räkna med att tilläggsbeloppet/verksamhetsstödet ska täcka hela stödinsatsen, utan bidraget är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

 

Målgrupp

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd kan sökas för elever/barn som är folkbokförda i Vaxholms stad och ska ge möjlighet till särskild ersättning för de elever/barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är i behov av extraordinära stödåtgärder. Stödbehovet och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa eller kontinuerliga.

 

Med tilläggsbelopp/verksamhetsstöd avses ersättning för assistenthjälp, tekniska hjälpmedel, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Med assistenthjälp avses insatser genom resursstöd för att barnet/eleven ska kunna följa undervisningen/delta i och tillgodogöra sig verksamheten. Kostnader för undervisande personal/personal i den pedagogiska verksamheten och omsorgen ryms i regel inom ramen för grundbeloppet. Med tekniska hjälpmedel avses hjälpmedel som är speciellt anpassade för det aktuella barnet/eleven och där kostnaden är betydande. Med lokalanpassning avses kostnader för anpassning av lokal. Lokalkostnader för befintliga lokaler ryms inom ramen för grundbeloppet.

 

Ansökningsförfarande

Ansökan görs av rektor och vid fristående verksamhet i förekommande fall av behörig firmatecknare. Ansökan ska vara fullständig och i ärendet relevanta dokument ska bifogas. Ofullständig ansökan kommer att avslås alternativt returneras för begäran om komplettering.

 

Ansökningarna ska vara fullständiga med en tydlig beskrivning av planerade extraordinärt stödinsatser och mål för dessa. Alla ansökningar ska innehålla aktuell pedagogisk utredning som utgår från organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning och bedömning, ansökningsblankett samt aktuellt åtgärdsprogram.

 

Vid förlängning av tidigare ansökan ska förutom ovannämnda dokumentation även bifogas en utvärdering, där det framgår hur elevens omfattande behov av extraordinärt särskilt stöd har utformats, vilket resultat som har uppnåtts samt en utvärdering av dessa insatser.

 

Fattat beslut om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd är tidsbegränsat. Förnyad ansökan om fortsatt tilläggsbelopp, inkluderat utvärdering av tidigare åtgärder, sker inför varje nytt läsår.


Ansökningsformulär

Ansökningsformulär om tilläggsbelopp för förskolor och skolor med fristående huvudmän finns under fliken e-tjänst/barn och utbildning/tilläggsbelopp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kommunala förskolor och skolor i Vaxholms stad ansöker om verksamhetsstöd via post alternativt ProReNata.


Sista ansökningsdag

Ansökningarna som lämnas in med fullständigt underlag senast 15 april inför varje läsår kommer att handläggas och bedömas för beslut till förskolor/skolor senast 31 maj. Kompletta ansökningar som är utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 15 april kommer att få utbetalning senast den 1 juli samma år.


Ansökningar som inkommer efter ansökningstid samt under läsårets gång handläggs löpande, med utbetalning från och med 1 juli samma år alternativt den månad den kompletta ansökan inkommit.


Återkallelseförbehåll

Beslutet om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd kan komma att återkallas vid ändrade förhållanden, som t.ex. att eleven slutar på skolan eller flyttar från kommunen. Skolan har en anmälningsplikt vid sådana ändrade förhållanden. Bifallet belopp ska då återbetalas månaden efter det att barnet/eleven har slutat.


Överklagan för friståendehuvudmän

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän Förvaltningsdomstol. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om ni har över­klagat i rätt tid kommer kommunen att ompröva ert ärende. Om kommunen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet.


 

Sidan publicerades: 2020-04-27