logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Stöd för barn och elever

Ibland behöver barn eller elever stöd utöver det vanliga i förskolan och skolan. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Enheten för samverkan och stöd samarbetar med Vaxholms kommunala och fristående förskolor och skolor för att alla barn och elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i utbildningen.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats som genomförs för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Insatsen är av mindre omfattande karaktär och kan exempelvis omfatta extra tydliga instruktioner i början av en lektion, hjälp att förstå texter eller anpassade läromedel. Extra anpassningar dokumenteras i Unikum.


Särskilt stöd

Om extra anpassningar inte ger önskat resultat ska rektor informeras. Då ska skolan utreda om eleven behöver särskilt stöd och vilket stöd som i så fall behövs för att eleven ska nå utbildningens mål. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär. De kan genomföras inom ramen för ordinarie undervisning, tex undervisning i mindre grupp under vissa perioder eller extra undervisning efter en elevs längre sjukfrånvaro. Särskilt stöd kan också utgöras av extraordinära individuella insatser, till exempel individuell undervisning av speciallärare under en längre tid, ombyggnad av lokaler eller enskild undervisning. Sådana extraordinära insatser är normalt inte möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning. Alla former av särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.


Åtgärdsprogram

Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor besluta om ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet dokumenteras vilka behov eleven har och hur dessa ska tillgodoses. Om utredningen visar att eleven inte behöver något särskilt stöd, utan att exempelvis extra anpassningar är nog, ska rektorn fatta beslut att inte utarbeta något åtgärdsprogram.


Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev får. Ett åtgärdsprogram handlar om hur skolans insatser och undervisningen ska möta elevens behov.


Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av elevens vårdnadshavare eller av eleven om eleven fyllt 16 år.


Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Sidan publicerades: 2020-04-07