logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Inackorderingstillägg

Rätt till bidrag

En elevs hemkommun ska enligt skollagen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola med offentlig huvudman (d.v.s. kommun eller landsting) som behöver inackordering på grund av skolgången. Med inackordering avses att eleven ska bo inackorderad på studieorten eller i dess närhet. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.


Stöd lämnas inte till


• elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap 47 § skollagen,

• elever på Rh-anpassa utbildning, eller

• utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).


Inackorderingstillägg beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.


För att beviljas inackorderingstillägg ska eleven vara antagen genom s.k. förstahandsmottagning eller på riksrekryterande utbildning. Mottagning i första hand innebär att eleven är antagen till utbildningen på samma villkor som elever som är bosatta på utbildningsorten. Resvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan ska uppgå till minst 50 kilometer med kollektivtrafik. Viktigt att tänka på är att om du söker till en utbildning på annan ort och utbildningen finns i Stockholms län får du inte inackorderingstillägg.

​Tänk på...

...att den som på grund av studier inte kan bo kvar hemma ändå ska vara fortsatt folkbokförd hos föräldrarna. Detta gäller så länge utbildningen pågår.


​Ansökan om bidrag


Ansökan om inackorderingstillägg görs på skriftlig blankett till utbildningsförvaltningen. Ansökningsblankett finns på Vaxholms stad hemsida under fliken Blanketter. För ansökan när eleven är under 18 krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. Inackorderingen ska styrkas med intyg från skola, hyresvärd eller motsvarande, vilket ska bifogas ansökan. Ansökan görs läsårsvis i god tid innan läsårsstart. Blanketten skickas till:


Vaxholms stad

Utbildningsförvaltningen

185 83 Vaxholm


Ansökan om inackorderingsbidrag för elever i fristående skolor och folkhögskolor görs vid Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Ersättning

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet, enligt 2 kap. 6 -7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om det är mer än 500 km mellan elevens studieort och Vaxholms stad erhålls ett tilläggsbelopp på 500 kronor/månad.


Utbetalning sker månadsvis för varje hel kalendermånad sista bankdagen i månaden med början i september, 4 gånger på hösten och 5 gånger på våren. Tillägget betalas till vårdnadshavaren om eleven är omyndig och till eleven själv om han/hon är myndig.


Ändrade förhållanden


Eleven är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållande som påverkar rätten till inackorderingstillägg. Detta gäller exempelvis:


  • studieavbrott • minskad studieomfattning, t.ex. från hel- till deltid
  • om eleven flyttar tillbaka till folkbokföringsadressen i hemkommunen • ändrad folkbokföringskommun
  • andra förhållanden som kan påverka bidraget.

 

Sidan publicerades: 2019-02-19